Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen

Skuldelev øst d. 29. August 2020 kl. 14.00

Generalforsamlingen var indkaldt med dagsorden iflg. vedtægterne.

Anne Mette blev valgt som dirigent og styrede slagets gang med hård, men meget retfærdig hånd.

Formandens beretning blev godkendt og ligeledes kassererens regnskab (vedhæftet).

Formanden bød alle velkommen, især til de nye ejere. Derefter fortalte Irene om lidt forskelligt praktisk  info omkring ny bank/udsendelse af girokort. Nu bliver det breve i stedet.

Digelauget har ”overtaget” den årlige spuling/rodfræsning af hoveddrænene, så vi har ikke den udgift længere.

Skal vi fastholde kontingentet på 400,-kr. om året og bruge flere penge på vejene??. Irene efterlyser hjælp til råd omkring vejbelægning, hvad kan vi gøre, så det holder i længere tid??

Formanden foreslog at der i december skulle udsendes en “husker” omkring indbetaling af kontingent.

Det blev besluttet at fastholde størrelsen kontingentet, evt til udbedring af vejen! Ved at Digelauget har overtaget spulingen af dræn er udgifterne faldet!

Roklubbens forslag  om rydning af ophalerstedet og stien ned til dette blev vendt og man enedes om at tage kontakt til Standvejen 64B. Hvem der gør hvad besluttes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Under punkt 6. 7. Og 8. Alle blev genvalgt!

Sarah fra Engbakken 10 foreslog en facebookgruppe hvor hun gerne ville være administrator. Alle synes det var en god ide.

Der blev spurgt til området ved stranden og udnyttelsen af dette. Peter undersøger og laver “kort” over gf-jorden.

Søren i nr. 7 spurgte til rottebekæmpelse. Dette er en sag for kommunen!!

Susan i nr. 5 ville gerne vide hvor man henvendte sig omkring badebroen. Dette er også kommunen.

Mads fra nr. 10 foreslog en vejfest når vi igen kan mødes uden corona-frygt.

Sidst men ikke mindst nød vi i fællesskab kaffe og kage. Som vanligt en hyggelig og lærerig eftermiddag hvor vi får gode snakke og lærer hinanden at kende.

————

Ref/ Bodil 080920